ﺳﻴﺴﺘﻢ کنترل کمپرﺳﻮر اسکرو آرسین بخش اول

ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻛﻠﻲ

ﺳﻴﺴﺘﻢ AR1214 از دو ﻗﺴﻤﺖ اﺻﻠﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ:

١- ﺑﺮد ﻧﻤﺎﻳﺶ

٢- ﺑﺮد ﺗﻐﺬﻳﻪ

ﺑﺮد ﻧﻤﺎیش :

ﺑﺮد ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻣﺘﺸﻜﻞ اﺳﺖ از:

– ۴ ﻋﺪد ﭼﺮاغ Led  سبز رﻧﮓ ﺑﺮاي ﻧﻤﺎﻳﺶ ﺣﺎﻟﺖ ﺳﻴﺴﺘﻢ

– ٣ﻋﺪد ﭼﺮاغ Led  قرمز رﻧﮓ ﺑﺮاي ﻧﻤﺎﻳﺶ اﺧﻄﺎر

– ١ ﻋﺪد ﭼﺮاغ Led زرد رﻧﮓ ﺑﺮاي ﻧﻤﺎﻳﺶ زﻣﺎن ﺳﺮوﻳﺲ

–  ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺮ LCD 4 خط با قابلیت نمایش 20 حرف اﻟﻔﺒﺎ ﻳﺎ ﻋﺪد، ﺑﺮاي ﻧﻤﺎﻳﺶ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ و ﭘﻴﺎم ﻫﺎ

– ٧ ﻛﻠﻴﺪ ﺑﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي و ﻋﻤﻠﻜﺮد

ﺑﺮد ﺗﻐﺬﻳﻪ :

اﺟﺰاء ﺗﺸﻜﻴﻞ دﻫﻨﺪه ﺑﺮد ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:

– ورودي ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﺪار 180-250 Vac

– ٨ ﻋﺪد رﻟﻪ ﺧﺮوﺟﻲ ﺑﺮاي ﻓﺮاﻣﻴﻦ ﻛﻤﭙﺮﺳﻮر.

– 2 ورودي ﺑﺮاي ﺳﻨﺴﻮر ﻓﺸﺎر (4-20mA)

– 2 ورودي ﺑﺮاي ﺳﻨﺴﻮر دﻣﺎ  (pt1000)

– 1 ورودي ﺑﺮاي ﺳﻨﺴﻮر دﻣﺎ  (pt100)

–  ﻳﻚ ﺧﺮوﺟﻲ آﻧﺎﻟﻮگ ﺑﺮاي اﻳﻨﻮرﺗﺮ

–  ﻳﻚ رﻟﻪ ﺧﺮوﺟﻲ ﺑﺮاي اﻳﻨﻮرﺗﺮ

–  ﻳﻚ درﮔﺎه RS232  برای ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ PC

–  ﻫﺸﺖ وروردي دﻳﺠﻴﺘﺎﻟﻲ اﻳﺰوﻟﻪ (10-30 VDC)

ﻣﺸﺨﺼﺎت دﻳﮕﺮ:

–  ﺳﺎﻋﺖ ﻛﺎرﻛﺮد

–  ﺣﺎﻓﻈﻪ EEPROM  برای ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻛﻤﭙﺮﺳﻮر

–  زﻧﮓ اﺧﻄﺎر

کنترل پنل کمپرسور آرسین AR1214
کنترل پنل کمپرسور AR1214

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

منوی اصلی