ﺳﻴﺴﺘﻢ کنترل کمپرﺳﻮر اسکرو آرسین بخش سوم

 

شرح وضعیت چراغ ها

ﺟﺪول زﻳﺮ ﻛﺎرﺑﺮد ﻫﺮ ﻳﻚ از ﭼﺮاغ ﻫﺎي LED را ﺷﺮح ﻣﻲ دﻫﺪ:

 

Stand-by _LED

هنگامی که این چراغ در حالت روشن باشد دستگاه در وضعیت روشن و در غیر این صورت در وضعیت خاموش قرار دارد

 

Motor on _ LED

روشن بودن این چراغ نشانه آن است که موتور در حال کار است

 

Fan on _ LED

روشن بودن این چراغ نشانه آن است که فن در حال کار است

 

Valve on _ LED

روشن بودن این چراغ نشانه دهنده آن است که دستگاه در حالت تولید باد است

 

Motor fault _ LED

خطای بی متال موتور اصلی

 

Fan fault _ LED

خطای بی متال فن

 

Rotation fault _LED

خطای کنترل فاز

 

Service _ LED

چشمک زدن این چراغ نشان دهنده زمان سرویس است

 

Start LED

روشن بودن این چراغ نشان دهنده آن است که کلید Start فعال است

 

Stop LED

روشن بودن این چراغ نشان دهنده آن است که کلید Stop فعال است

 

Reset LED

روشن بودن این چراغ نشان دهنده آن است که کلید Reset فعال است

 

Esc LED

روشن بودن این چراغ نشان دهنده آن است که کلید Escape فعال است

 

Enter LED

روشن بودن این چراغ نشان دهنده آن است که کلید Enter فعال است

 

Up LED

روشن بودن این چراغ نشان دهنده آن است که کلید Up فعال است

 

Down LED

روشن بودن این چراغ نشان دهنده آن است که کلید Down فعال است

کنترل پنل کمپرسور آرسین AR1214

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

منوی اصلی