• درایر 0.3 متری (350 لیتری)

  درایر 0.3 متری (380 لیتری) IS10 :

   

  • دبی خروجی 380 لیتر در دقیقه
  • مناسب کمپرسورهای باد 200 لیتر
  • تصفیه کننده و رطوبت گیر هوا
  • ورودی و خروجی هوا 1/2 اینچ
  • دارای میکرو فیلتر اولیه و ثانویه ترکیه
  • فشار کاری درایر تبریدی از 7 الی 16 بار
  • صفحه کلید لمسی جهت کنترل تنظیمات درایر – ایتالیا
  • موتورها : Tecumseh فرانسه – Danfoss برزیل – Copeland بلژیک
  • دریچه انبساط : Sporlan ایالات متحده آمریکا
  • سوئیچ فشار بالا و پایین : Wilspec ایالات متحده آمریکا
  • فیلتر خشک کن : Danfoss دانمارک
  • کندانسور : Karyer ترکیه
  • مبدل حرارتی : آلومینیوم رومانی
  • موتور فن : Elco ایتالیا
  • شیر اتودرین : ایرلند
 • درایر 0.6 متری (650 لیتری)

  درایر 0.6 متری (650 لیتری) IS20 :

   

  • دبی خروجی 650 لیتر در دقیقه
  • مناسب کمپرسورهای باد 350 لیتر
  • تصفیه کننده و رطوبت گیر هوا
  • ورودی و خروجی هوا 1/2 اینچ
  • دارای میکرو فیلتر اولیه و ثانویه ترکیه
  • فشار کاری درایر تبریدی از 7 الی 16 بار
  • صفحه کلید لمسی جهت کنترل تنظیمات درایر – ایتالیا
  • موتورها : Tecumseh فرانسه – Danfoss برزیل – Copeland بلژیک
  • دریچه انبساط : Sporlan ایالات متحده آمریکا
  • سوئیچ فشار بالا و پایین : Wilspec ایالات متحده آمریکا
  • فیلتر خشک کن : Danfoss دانمارک
  • کندانسور : Karyer ترکیه
  • مبدل حرارتی : آلومینیوم رومانی
  • موتور فن : Elco ایتالیا
  • شیر اتودرین :  ایرلند
 • درایر 0.9 متری (900 لیتری)

  درایر 0.9 متری (900 لیتری) IS30 :

   

  • دبی خروجی 900 لیتر در دقیقه
  • مناسب کمپرسورهای باد 500 لیتر
  • تصفیه کننده و رطوبت گیر هوا
  • ورودی و خروجی هوا 1/2 اینچ
  • دارای میکرو فیلتر اولیه و ثانویه ترکیه
  • فشار کاری درایر تبریدی از 7 الی 16 بار
  • صفحه کلید لمسی جهت کنترل تنظیمات درایر – ایتالیا
  • موتورها : Tecumseh فرانسه – Danfoss برزیل – Copeland بلژیک
  • دریچه انبساط : Sporlan ایالات متحده آمریکا
  • سوئیچ فشار بالا و پایین : Wilspec ایالات متحده آمریکا
  • فیلتر خشک کن : Danfoss دانمارک
  • کندانسور : Karyer ترکیه
  • مبدل حرارتی : آلومینیوم رومانی
  • موتور فن : Elco ایتالیا
  • شیر اتودرین : ایرلند
 • درایر 1.2 متری (1200 لیتری)

  درایر 1.2 متری (1200 لیتری) IS35 :

   

  • دبی خروجی 1200 لیتر در دقیقه
  • مناسب کمپرسورهای باد 750 لیتر
  • تصفیه کننده و رطوبت گیر هوا
  • ورودی و خروجی هوا 1/2 اینچ
  • دارای میکرو فیلتر اولیه و ثانویه ترکیه
  • فشار کاری درایر تبریدی از 7 الی 16 بار
  • صفحه کلید لمسی جهت کنترل تنظیمات درایر – ایتالیا
  • موتورها : Tecumseh فرانسه – Danfoss برزیل – Copeland بلژیک
  • دریچه انبساط : Sporlan ایالات متحده آمریکا
  • سوئیچ فشار بالا و پایین : Wilspec ایالات متحده آمریکا
  • فیلتر خشک کن : Danfoss دانمارک
  • کندانسور : Karyer ترکیه
  • مبدل حرارتی : آلومینیوم رومانی
  • موتور فن : Elco ایتالیا
  • شیر اتودرین : ایرلند
 • درایر 1.7 متری (1700 لیتری)

  02

  درایر 1.7 متری (1700 لیتری) IS40 :

   

  • دبی خروجی 1700 لیتر در دقیقه
  • مناسب کمپرسورهای باد 1000 لیتر
  • تصفیه کننده و رطوبت گیر هوا
  • ورودی و خروجی هوا 3/4 اینچ
  • دارای میکرو فیلتر اولیه و ثانویه ترکیه
  • فشار کاری درایر تبریدی از 7 الی 16 بار
  • صفحه کلید لمسی جهت کنترل تنظیمات درایر – ایتالیا
  • موتورها : Tecumseh فرانسه – Danfoss برزیل – Copeland بلژیک
  • دریچه انبساط : Sporlan ایالات متحده آمریکا
  • سوئیچ فشار بالا و پایین : Wilspec ایالات متحده آمریکا
  • فیلتر خشک کن : Danfoss دانمارک
  • کندانسور : Karyer ترکیه
  • مبدل حرارتی : آلومینیوم رومانی
  • موتور فن : Elco ایتالیا
  • شیر اتودرین : ایرلند
 • درایر 2.5 متری (2500 لیتری)

  درایر 2.5 متری (2500 لیتری) IS50 :

   

  • دبی خروجی 2500 لیتر در دقیقه
  • مناسب کمپرسورهای باد 1500 لیتر
  • تصفیه کننده و رطوبت گیر هوا
  • ورودی و خروجی هوا 3/4 اینچ
  • دارای میکرو فیلتر اولیه و ثانویه ترکیه
  • فشار کاری درایر تبریدی از 7 الی 16 بار
  • صفحه کلید لمسی جهت کنترل تنظیمات درایر – ایتالیا
  • موتورها : Tecumseh فرانسه – Danfoss برزیل – Copeland بلژیک
  • دریچه انبساط : Sporlan ایالات متحده آمریکا
  • سوئیچ فشار بالا و پایین : Wilspec ایالات متحده آمریکا
  • فیلتر خشک کن : Danfoss دانمارک
  • کندانسور : Karyer ترکیه
  • مبدل حرارتی : آلومینیوم رومانی
  • موتور فن : Elco ایتالیا
  • شیر اتودرین : ایرلند
 • درایر 3 متری (3000 لیتری)

  درایر 3 متری (3000 لیتری) IS60 :

   

  • دبی خروجی 3000 لیتر در دقیقه
  • مناسب کمپرسورهای باد 1700 لیتر
  • تصفیه کننده و رطوبت گیر هوا
  • ورودی و خروجی هوا 3/4 اینچ
  • دارای میکرو فیلتر اولیه و ثانویه ترکیه
  • فشار کاری درایر تبریدی از 7 الی 16 بار
  • صفحه کلید لمسی جهت کنترل تنظیمات درایر – ایتالیا
  • موتورها : Tecumseh فرانسه – Danfoss برزیل – Copeland بلژیک
  • دریچه انبساط : Sporlan ایالات متحده آمریکا
  • سوئیچ فشار بالا و پایین : Wilspec ایالات متحده آمریکا
  • فیلتر خشک کن : Danfoss دانمارک
  • کندانسور : Karyer ترکیه
  • مبدل حرارتی : آلومینیوم رومانی
  • موتور فن : Elco ایتالیا
  • شیر اتودرین :  ایرلند
 • درایر 3.5 متری (3500 لیتری)

  درایر 3.5 متری (3500 لیتری) IS70 :

   

  • دبی خروجی 3500 لیتر در دقیقه
  • مناسب کمپرسورهای باد 2000 لیتر
  • تصفیه کننده و رطوبت گیر هوا
  • ورودی و خروجی هوا 1.1/2 اینچ
  • دارای میکرو فیلتر اولیه و ثانویه ترکیه
  • فشار کاری درایر تبریدی از 7 الی 16 بار
  • صفحه کلید لمسی جهت کنترل تنظیمات درایر – ایتالیا
  • موتورها : Tecumseh فرانسه – Danfoss برزیل – Copeland بلژیک
  • دریچه انبساط : Sporlan ایالات متحده آمریکا
  • سوئیچ فشار بالا و پایین : Wilspec ایالات متحده آمریکا
  • فیلتر خشک کن : Danfoss دانمارک
  • کندانسور : Karyer ترکیه
  • مبدل حرارتی : آلومینیوم رومانی
  • موتور فن : Elco ایتالیا
  • شیر اتودرین : ایرلند
 • درایر 5 متری (5000 لیتری)

  درایر 5 متری (5000 لیتری) IS80 :

   

  • دبی خروجی 5000 لیتر در دقیقه
  • مناسب کمپرسورهای باد 3000 لیتر
  • تصفیه کننده و رطوبت گیر هوا
  • ورودی و خروجی هوا 1.1/2 اینچ
  • دارای میکرو فیلتر اولیه و ثانویه ترکیه
  • فشار کاری درایر تبریدی از 7 الی 16 بار
  • صفحه کلید لمسی جهت کنترل تنظیمات درایر – ایتالیا
  • موتورها : Tecumseh فرانسه – Danfoss برزیل – Copeland بلژیک
  • دریچه انبساط : Sporlan ایالات متحده آمریکا
  • سوئیچ فشار بالا و پایین : Wilspec ایالات متحده آمریکا
  • فیلتر خشک کن : Danfoss دانمارک
  • کندانسور : Karyer ترکیه
  • مبدل حرارتی : آلومینیوم رومانی
  • موتور فن : Elco ایتالیا
  • شیر اتودرین : ایرلند
 • درایر 6 متری (6000 لیتری)

  درایر 6 متری (6000 لیتری) IS90 :

   

  • دبی خروجی 6000 لیتر در دقیقه
  • مناسب کمپرسورهای باد 4000 لیتر
  • تصفیه کننده و رطوبت گیر هوا
  • ورودی و خروجی هوا 1.1/2 اینچ
  • دارای میکرو فیلتر اولیه و ثانویه ترکیه
  • فشار کاری درایر تبریدی از 7 الی 16 بار
  • صفحه کلید لمسی جهت کنترل تنظیمات درایر – ایتالیا
  • موتورها : Tecumseh فرانسه – Danfoss برزیل – Copeland بلژیک
  • دریچه انبساط : Sporlan ایالات متحده آمریکا
  • سوئیچ فشار بالا و پایین : Wilspec ایالات متحده آمریکا
  • فیلتر خشک کن : Danfoss دانمارک
  • کندانسور : Karyer ترکیه
  • مبدل حرارتی : آلومینیوم رومانی
  • موتور فن : Elco ایتالیا
  • شیر اتودرین : ایرلند
 • درایر 8 متری (8000 لیتری)

  درایر 8 متری (8000 لیتری) IS100 :

   

  • دبی خروجی 8000 لیتر در دقیقه
  • مناسب کمپرسورهای باد 6000 لیتر
  • تصفیه کننده و رطوبت گیر هوا
  • ورودی و خروجی هوا 2 اینچ
  • دارای میکرو فیلتر اولیه و ثانویه ترکیه
  • فشار کاری درایر تبریدی از 7 الی 16 بار
  • صفحه کلید لمسی جهت کنترل تنظیمات درایر – ایتالیا
  • موتورها : Tecumseh فرانسه – Danfoss برزیل – Copeland بلژیک
  • دریچه انبساط : Sporlan ایالات متحده آمریکا
  • سوئیچ فشار بالا و پایین : Wilspec ایالات متحده آمریکا
  • فیلتر خشک کن : Danfoss دانمارک
  • کندانسور : Karyer ترکیه
  • مبدل حرارتی : آلومینیوم رومانی
  • موتور فن : Elco ایتالیا
  • شیر اتودرین : ایرلند
 • درایر 10 متری (10000 لیتری)

  درایر 10 متری (10000 لیتری) IS110 :

   

  • دبی خروجی 10000 لیتر در دقیقه
  • مناسب کمپرسورهای باد 8000 لیتر
  • تصفیه کننده و رطوبت گیر هوا
  • ورودی و خروجی هوا 2 اینچ
  • دارای میکرو فیلتر اولیه و ثانویه ترکیه
  • فشار کاری درایر تبریدی از 7 الی 16 بار
  • صفحه کلید لمسی جهت کنترل تنظیمات درایر – ایتالیا
  • موتورها : Tecumseh فرانسه – Danfoss برزیل – Copeland بلژیک
  • دریچه انبساط : Sporlan ایالات متحده آمریکا
  • سوئیچ فشار بالا و پایین : Wilspec ایالات متحده آمریکا
  • فیلتر خشک کن : Danfoss دانمارک
  • کندانسور : Karyer ترکیه
  • مبدل حرارتی : آلومینیوم رومانی
  • موتور فن : Elco ایتالیا
  • شیر اتودرین :  ایرلند
 • درایر 15 متری (15000 لیتری)

  درایر 15 متری (15000 لیتری) IS120 :

   

  • دبی خروجی 15000 لیتر در دقیقه
  • مناسب کمپرسورهای باد 12000 لیتر
  • تصفیه کننده و رطوبت گیر هوا
  • ورودی و خروجی هوا 2 اینچ
  • دارای میکرو فیلتر اولیه و ثانویه ترکیه
  • فشار کاری درایر تبریدی از 7 الی 16 بار
  • صفحه کلید لمسی جهت کنترل تنظیمات درایر – ایتالیا
  • موتورها : Tecumseh فرانسه – Danfoss برزیل – Copeland بلژیک
  • دریچه انبساط : Sporlan ایالات متحده آمریکا
  • سوئیچ فشار بالا و پایین : Wilspec ایالات متحده آمریکا
  • فیلتر خشک کن : Danfoss دانمارک
  • کندانسور : Karyer ترکیه
  • مبدل حرارتی : آلومینیوم رومانی
  • موتور فن : Elco ایتالیا
  • شیر اتودرین : ایرلند
 • درایر 20 متری (20000 لیتری)

  درایر 20 متری (20000 لیتری) IS130 :

   

  • دبی خروجی 20000 لیتر در دقیقه
  • مناسب کمپرسورهای باد 17000 لیتر
  • تصفیه کننده و رطوبت گیر هوا
  • ورودی و خروجی هوا 2 اینچ
  • دارای میکرو فیلتر اولیه و ثانویه ترکیه
  • فشار کاری درایر تبریدی از 7 الی 16 بار
  • صفحه کلید لمسی جهت کنترل تنظیمات درایر – ایتالیا
  • موتورها : Tecumseh فرانسه – Danfoss برزیل – Copeland بلژیک
  • دریچه انبساط : Sporlan ایالات متحده آمریکا
  • سوئیچ فشار بالا و پایین : Wilspec ایالات متحده آمریکا
  • فیلتر خشک کن : Danfoss دانمارک
  • کندانسور : Karyer ترکیه
  • مبدل حرارتی : آلومینیوم رومانی
  • موتور فن : Elco ایتالیا
  • شیر اتودرین : ایرلند
 • درایر 23 متری (23000 لیتری)

  درایر 23 متری (23000 لیتری) IS140 :

   

  • دبی خروجی 23000 لیتر در دقیقه
  • مناسب کمپرسورهای باد 20000 لیتر
  • تصفیه کننده و رطوبت گیر هوا
  • ورودی و خروجی هوا 3 اینچ
  • دارای میکرو فیلتر اولیه و ثانویه ترکیه
  • فشار کاری درایر تبریدی از 7 الی 16 بار
  • صفحه کلید لمسی جهت کنترل تنظیمات درایر – ایتالیا
  • موتورها : Tecumseh فرانسه – Danfoss برزیل – Copeland بلژیک
  • دریچه انبساط : Sporlan ایالات متحده آمریکا
  • سوئیچ فشار بالا و پایین : Wilspec ایالات متحده آمریکا
  • فیلتر خشک کن : Danfoss دانمارک
  • کندانسور : Karyer ترکیه
  • مبدل حرارتی : آلومینیوم رومانی
  • موتور فن : Elco ایتالیا
  • شیر اتودرین : ایرلند
 • درایر 30 متری (30000 لیتری)

  درایر 30 متری (30000 لیتری) IS150 :

   

  • دبی خروجی 30000 لیتر در دقیقه
  • مناسب کمپرسورهای باد 27000 لیتر
  • تصفیه کننده و رطوبت گیر هوا
  • ورودی و خروجی هوا 3 اینچ
  • دارای میکرو فیلتر اولیه و ثانویه ترکیه
  • فشار کاری درایر تبریدی از 7 الی 16 بار
  • صفحه کلید لمسی جهت کنترل تنظیمات درایر – ایتالیا
  • موتورها : Tecumseh فرانسه – Danfoss برزیل – Copeland بلژیک
  • دریچه انبساط : Sporlan ایالات متحده آمریکا
  • سوئیچ فشار بالا و پایین : Wilspec ایالات متحده آمریکا
  • فیلتر خشک کن : Danfoss دانمارک
  • کندانسور : Karyer ترکیه
  • مبدل حرارتی : آلومینیوم رومانی
  • موتور فن : Elco ایتالیا
  • شیر اتودرین : ایرلند
 • درایر 2.5 متری کوشا (2500 لیتری)

  درایر 2.5 متری (2500 لیتری) IS60 :

   

  • دبی خروجی 2500 لیتر در دقیقه
  • مناسب کمپرسورهای باد 1500 لیتر
  • تصفیه کننده و رطوبت گیر هوا
  • ورودی و خروجی هوا 3/4 اینچ
  • دارای میکرو فیلتر اولیه و ثانویه ترکیه
  • فشار کاری درایر تبریدی از 7 الی 16 بار
  • صفحه کلید لمسی جهت کنترل تنظیمات درایر
  • موتورها :  Danfoss فرانسه – Copeland تایوان
  • دریچه انبساط : Danfoss دانمارک
  • کسپنشن ولو : لهستان
  • فیلتر خشک کن : Danfoss دانمارک
  • کندانسور : Karyer ترکیه
  • مبدل حرارتی : آلومینیوم رومانی
  • موتور فن : موتوژن ایران
  • شیر اتودرین : ترکیه یا ایتالیا

منوی اصلی